Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη των Νεοφυών (Startup) επιχειρήσεων και της δυνατότητας χρήσης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών...